Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Eksågen HälsoCenter AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Träningskortet är en värdehandling och ska förvaras säkert. Vid förlust av träningskortet kontakta omedelbart Eksågen Hälsocenter så kortet spärras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Eksågen HälsoCenter AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället

3. Hälsotillstånd 

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Eksågen Hälsocenter AB.
4. Avtalstid och uppsägning 

Eksågen Hälsocenter AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid.

Årskortsmedlemskapet förbinder du dig i 12 månader och därefter så är det 1månads uppsägning.

Medlemskap utan bindningstid  gäller tills vidare tills kunden säger upp medlemskapet. Det är 2 månaders uppsägning .  Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.
* •Löpande  ingen bindning men 2 månaders uppsägning 650 kr /mån
* • Årskort 12 mån: 549 SEK/ månad 1 månad uppsägning efter 12 månader
* • Årskort  12 mån Pensionär/student  495 SEK/ Månad 1 månad uppsägning efter 12 månader
* • Löpande Pensionär/student Ingen Bindning 400 SEK/ Mån 2 mån uppsägning

I samband med teckning utav något av ovanstående medlemskap tillkommer även en startkostnad om 595 SEK , då träffar man en Personlig Milon instruktör som lägger upp träningen. Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.
Uppsägningstiden ska ske skriftligen till hej@eksagenhalsocenter.se
5. Prisändringar
Eksågen Hälsocenter AB äger rätt att höja träningsavgiften efter konsumentprisindex /år
6. Avstängning
Vid utebliven betalning 
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker. Det är inte tillåtet att släppa in någon som inte har med sitt träningskort när det är obemannat. Skulle det ske så blir det vite på 1500 kr
7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. 
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Eksågen HälsoCenter AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Eksågen Hälsocenter AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.
8. E-handel
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.
9. Frysning av medlemskap
Vid särskilda omständigheter 
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet behöver medlemmen styrka det med ett läkarintyg. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. 2  månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa  två månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Eksågen Hälsocenter AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Eksågen HälsoCenter AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.
11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Eksågen HälsoCenter AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
12. Praktiska ändringar 

Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

13. Kundregister i databas 
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Eksågen HälsoCenter AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.
14. Medgivande 

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Eksågen HälsoCenter AB för överföring till denne.
15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.
16. Doping
Eksågen hälsoCenter AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Eksågen HälsoCenter AB. Ingen återbetalning sker.